אשראי באמצעות קרנות


הקרן ההדדית שליד התאחדות התעשיינים


רקע כללי


הקרן ההדדית שליד התאחדות התעשיינים הוקמה במקור במטרה לסייע לחברי ההתאחדות (שהם גם חברים בקרן), להתמודד עם איומי שביתות ונזקיהן. עם השנים הרחיבה הקרן את פעילותה והחלה להעניק תמיכתה לחברים בה גם בתחום גיוסי אשראי מאת בנקים שונים. 


תמיכתה של הקרן ניתנת בדרך של העמדת חלק מהבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הלוואות מאת בנקים וגורמי מימון נוספים (הקשורים עימה בהסכמים מתאימים) במסגרת מספר מסלולי מימון יחודיים (כמפורט בהמשך).מסלולי תמיכת הקרן ההדדית ותנאיהם העיקריים  


מסלול בטוחות עבור הלוואות במסגרת הקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים - מסלול זה מיועד למפעלים תעשייתיים המבקשים לקבל הלוואה באמצעות הקרן בערבות מדינה. היקף ההלוואה שניתן לקבל יכול להגיע עד 8 מליון ש"ח כאשר את מרבית הבטוחות (עד 70%) מעמידה המדינה ואילו את יתרת הבטוחות (עד 25%) נדרש המפעל לספק. 


הקרן ההדדית מסייעת לחבריה בדרך של העמדת הבטוחות הנדרשות מאת המפעל עצמו ומעמידה אותם במקומו כך שבסופו של דבר המפעל לא מעמיד כל בטוחה ממקורותיו כנגד ההלוואה כאמור.  (להרחבה בעניין גיוס הלוואות בערבות מדינה  לחץ כאן).


מסלול בטוחות עבור הלוואות ייעודיות במסגרת הסכמים ספציפיים של הקרן ההדדית עם בנק הפועלים בע"מ ובנק מזרחי טפחות בע"מ -  לקרן ההדדית הסכמים עם בנק הפועלים בע"מ ובנק מזרחי טפחות בע"מ לפיהם שני הבנקים יעמידו הלוואות המיועדות ספציפית לחברים בה, שסכומן יכול להגיע עד 2.8 מליון ש"ח כאשר את מרבית הבטוחות (בשיעור של 70%) תעמיד הקרן ההדדית. 


חברות המבקשות מימון במסלול זה נדרשות להעמיד בטוחות נוספות בשיעור 15% בלבד מיתרת ההלוואה (בנוסף לבטוחות אותן מספקת הקרן ההדדית) ואילו ה- 15% הנותרים - אינם מובטחים בבטוחות מוחשיות כלל (למעט ערבות אישית של בעלי המניות) ונשארים כחשיפה של הבנק המממן.


מסלול בטוחות עבור הלוואות במסגרת קרן דרומה צפונה לעסקים - מסלול המיועד למפעלי תעשיה, הממוקמים בצפון הארץ או בדרומה וזכאים לקבלת הלוואה שסכומן יכול להגיע עד 4 מליון ש"ח באמצעות קרן דרומה וצפונה לעסקים. 


במסגרת מסלול זה מעמידה הקרן ההדדית בטוחות בשיעור של 60% מכספי ההלוואה ואילו את יתרת הבטוחות (בשיעור של 40% נוספים ) על המפעל להעמיד בעצמו (להרחבה בעניין גיוס הלוואות באמצעות קרן דרומה - צפונה לחץ כאן ).


מסלול בטוחות עבור הלוואות במסגרת קרן קורת - מסלול זה מיועד לחברי הקרן ההדדית שמפעליהם ממוקמים בין אשדוד לאילת. במסלול זה ניתן לקבל הלוואות שסכומן יכול להגיע עד 1.2 מליון ש"ח בסיוע קרן קורת. 


במסגרת מסלול זה, מעמידה הקרן ההדדית בטוחות בשיעור של 50% מסך ההלווה והיתרה - עפ"י שיקול ועדת האשראי (אך לא פחות מ 25%).בכל אחד מהמסלולים הללו - נדרשת הגשת בקשת אשראי מפורטת, שתכלול תכנית עסקית, נתונים ודו"חות כספיים ובנקאיים ומידע עסקי נוסף - שיבחנו כבקשת אשראי לכל דבר ועניין ע"י גורמי בדיקה שונים לרבות ועדות אשראי בנקאיות וגופי הבדיקה השונים מטעם הקרנות השונות.
תרומתה של סופרוויזר לתהליך והערכים המוספים של שירותינו בהקשר של גיוס הלוואות במסלולי הסיוע של הקרן ההדדית  


כל אחד ממסלולי הסיוע כאמור הינו מסלול במסגרת בקשות אשראי לכל דבר ועניין, הנבחנות ע"י שורה של גורמים, שלכל אחד מהם עלולים להיות שיקולים, העדפות ואינטרסים שונים ויש ביכולתו של כל אחד מהם  להשפיע על היקף האשראי שיאושר בסופו של דבר ועל דחיית הבקשה או אישורה.


לפיכך - כל בקשות האשראי, הניתוחים והחומרים המוגשים ביחד עימן מחייבות חשיבה אסטרטגית והגשה חכמה, המתחשבת בכל הגורמים, הדעות, הדגשים והמגבלות השונות וכן משקללת את תפיסת עולמם של גורמי ההחלטה השונים - לרבות הגופים המתאמים, הבנקים ונציגי הגופים השונים בוועדות האשראי השונות.


ניסיוננו הרב בהתמודדות וליווי תהליכי גיוס בקרנות השונות, היכרתנו עם המגבלות וההעדפות של הגורמים השונים, היכולת לזהות את המוקשים לאורך הדרך והקשר הישיר למקבלי ההחלטות (תוך כדי תהליך הבדיקה ולאחריו) בשילוב עם הרמה המקצועית הגבוהה - מבטיחים שיפור משמעותי בסיכויי ההצלחה של בקשות המוגשות על ידי לקוחותינו באמצעותנו. 


בנוסף, לרשותנו מערכת מנוסה וידע רב אותו צברנו במשך השנים, המקצרים משמעותית את תהליכי העבודה ומסייעים בפרוצדורות השונות הקשורות בבקשות הלוואה מעין אילו. 


פעילותנו אף מפחיתה משמעותית את היקף ההשקעה הנדרשת מאת החברה עצמה בהבנת התהליכים, הכנת החומרים וקידום התהליך כולו.  

  
 

מידע כללי לגבי מסלולי המימון באמצעות בנק הפועלים בע"מ ובנק מזרחי טפחות בע"מ בשיתוף הקרן ההדדית.  


בנק הפועלים בע"מ ובנק מזרחי טפחות בע"מ מעניקים הלוואות המיועדות ספציפית לחברי הקרן ההדדית שליד התאחדות התעשיינים, עד לסך של 2.8 מליון ש"ח. 


יתרונן של הלוואות אילו הוא בשני פרמטרים מרכזיים: היקף הבטוחות הנדרש מאת המפעל עצמו והריבית בגין ההלוואה.


להלן מספר נתונים עיקריים  בהקשר של הלוואות אילו:


* היקף האשראי אותו ניתן לקבל מגיע עד  2.8 מליון ש"ח (משתנה עפ"י הבנק המממן).


* משך חיי ההלוואה משתנה בהתאם למקרה :


   בהלוואות למטרת הון חוזר - עד 5 שנים, עם אפשרות דחיית החזר קרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של 6 חודשים.


   בהלוואות למטרת השקעות בציוד - עד 7 שנים במסגרת בנק הפועלים בע"מ ועד 5 שנים במסגרת בנק מזרחי

   טפחות בע"מ, עם אפשרות דחיית החזר קרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של 12 חודשים.


* תנאי הריבית :


   בהלוואות ל - 5 שנים : פריים + 0.9% - לחברים שהוותק שלהם בקרן אינו נמוך מ- 24 חודשים (לחברים

   שהוותק שלהם בקרן נע בין 12 חודשים עד 24 חודשים תידרש פרמיית סיכון נוספת בשיעור שנתי של 0.5% ).


   בהלוואות ל - 7 שנים : פריים + 1.4%. תנאים מקדימים לקבלת ההלוואה
 • על החברה להיות חברה בהתאחדות התעשיינים.
 • תקופת החברות בהתאחדות התעשיינים תעלה על 12 חודשים. 
 • ללא הגבלה מבחינת מחזור הפעילות

 

  תנאי ההלוואה

 • היקף ההלוואה ינוע בין 500,000 ש"ח ל - 2,800,000 ש"ח.
 • תקופת ההלוואה - עד 60 חודשים כולל תקופת גרייס בת 11 חודשים.
 • מסלולי הצמדה - צמוד מדד, לא צמוד, וצמוד דולר/מט"ח – לפי תנאי שוק.

ביטחונות נדרשים 
 • בטחונות מטריאליים עד 15% מגובה ההלוואה. בנוסף - ערבויות אישיות של בעלי העסק למלוא סכום האשראי.
 • במידה והבעלים הינו תאגיד - ימציא העסק ערבות או בטוחה אחרת בהתאם לדרישת הבנק והוועדה .
 • בעסקים שאינם תאגיד - גם ערבויות בן / בת זוג למלוא סכום האשראי.

שיעורי ריבית

שיעורי הריבית בקרן הההדית משתנים בהתאם לוותק החברות בהתאחדות התעשיינים כמפורט להלן:
1. לחברה אשר תקופת החברות שלה בהתאחדות היא מעל 24 חודשים - פריים + 0.9%  
2. חברה בעלת וותק של 12 - 24 חודשים בהתאחדות התעשיינים תשלם להתאחדות עלות נוספת בשיעור של 0.5% לשנה מעבר לריביות האמורות


הרכב הבקשה

הבקשה תכלול מספר חלקים:
1. רקע ונתונים כלליים אודות בעלי המניות.
2. רקע ותאור התפתחויות מרכזיות בחיי החברה.
3. נתונים לגבי פעילות החברה: לקוחות, ספקים, עובדים ועוד.
4. דו"חות כספיים לשנים 2009 עד 2011 ( מבוקר ) + נתוני 2012 .
5. תחזיות פיננסיות לשלוש שנים הקרובות.
6. דו"חות על תזרימי מזומנים צפויים בשלוש השנים הקרובות.
7. תאור התכניות העתידיות של החברה.
8. מידע אודות פעילות החברה בבנקים.

חלקה של סופרוויזר בתהליך

קבוצת סופרוויזר תלווה את החברה / הקבוצה, באמצעות צוות מקצועי מתחומי הבנקאות, חשבונאות ופיננסים לאורך כל התהליך מול הקרנות השונות ובתוך כך : 


 • תבצע בדיקות וניתוחים ראשוניים באשר למידת התאמת החברה / הקבוצה לפעילות הקרנות.
 • תייעץ ותכין את החומר הנדרש - עפ"י הפורמטים הנדרשים.
 • תנהל את המגעים מול הקרן לאורך כל התהליך. 
 • תייצג את החברה בכל שלבי המו"מ – עד להעמדת הכספים לרשות החברה / הקבוצה.